KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pana/Pani danych osobowych przez Dostawczaki.online s.c. z siedzibą w Zabrzu, ul. Średnia 3, 41-800 Zabrze („my”). Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności. Celem niniejszej Klauzuli Informacyjnej jest poinformowanie Pana/Pani jakie dane osobowe dotyczące Pana/Pani są przez nas zbierane, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania oraz o tym, jakie są Pan/Pani uprawnienia i w jaki sposób można je wykonywać. Dalsze informacje mogą być przekazane, w razie potrzeby, gdy ubiega się Pan/Pani o konkretny produkt lub usługę.

1. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI WYKORZYSTUJEMY?
Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności oraz w celu osiągnięcia wysokiego standardu spersonalizowanych produktów i usług. Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Pana/Pani, w tym:
• dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, numery dowodu osobistego i paszportu, narodowość, miejsce i data urodzenia, płeć, zdjęcie, adres IP);
• dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu);
• sytuacja rodzinna (np. stan cywilny, liczba dzieci);
• status podatkowy (np. identyfikator podatkowy, status podatkowy);
• informacje dotyczące wykształcenia i zatrudnienia (np. poziom wykształcenia, zatrudnienie, nazwa pracodawcy, wynagrodzenie);
• dane bankowe, finansowe i transakcyjne (np. dane rachunku bankowego, aktywa, historia kredytowa, zadłużenie i wydatki);
• dane dotyczące Pani/Pana zwyczajów i preferencji:
o dane dotyczące korzystania przez Pana/Panią z naszych produktów i usług w powiązaniu z danymi bankowymi, finansowymi i transakcyjnymi;
o dane zebrane podczas Pana/Pani interakcji z nami poprzez: nasze oddziały (raporty dotyczące kontaktów), nasze strony internetowe, nasze aplikacje, nasze strony w mediach społecznościowych, spotkanie, wystąpienie, czat, e-mail, rozmowę osobistą, rozmowę telefoniczną;
• dane dotyczące stanu zdrowia: na przykład w celu sporządzenia niektórych umów ubezpieczeniowych; dane te są przetwarzane zgodnie z zasadą niezbędnej wiedzy. Nigdy nie prosimy o podanie danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, danymi genetycznymi lub danymi dotyczącymi orientacji seksualnej, chyba że jest to wymagane zobowiązaniem prawnym. Dane dotyczące Pana/Pani, które wykorzystujemy mogą być bezpośrednio przekazane przez Pana/Panią lub uzyskane z poniższych źródeł w celu weryfikacji lub wzbogacenia naszych baz danych:
• publikacje/bazy danych udostępniane przez oficjalne organy (np. dziennik urzędowy);
• nasi klienci korporacyjni lub usługodawcy;
• podmioty trzecie, takie jak biura informacji kredytowych i instytucje zapobiegania nadużyciom finansowym lub brokerzy danych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych;
• strony internetowe/portale mediów społecznościowych zawierające informacje podane przez Pana/Panią (np. Pana/Pani własna strona internetowa lub media społecznościowe); oraz
• bazy danych udostępniane publicznie przez osoby trzecie.

2. SZCZEGÓLNE PRZYPADKI GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM POŚREDNIE GROMADZENIE
W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy, moglibyśmy posiadać lub posiadaliśmy bezpośrednie stosunki, takich jak:
• Potencjalni klienci
Z różnych przyczyn możemy również gromadzić informacje dotyczące Pana/Pani, podczas gdy nie ma Pan/Pani bezpośrednich stosunków z nami. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy Pana/Pani pracodawca przekazuje nam informacje o Panu/Pani lub Pana/Pani dane kontaktowe są przekazywane przez jednego z naszych klientów, jeżeli jest Pan/Pani na przykład:
• Członkiem rodziny;
• Współpożyczkobiorcą / poręczycielem;
• Przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem);
• Beneficjentem transakcji płatniczych realizowanych przez naszych klientów;
• Beneficjentem polisy ubezpieczeniowej lub funduszów powierniczych;
• Wynajmującym;
• Ostatecznym beneficjentem rzeczywistym;
• Kontrahentem klientów (np. w razie ogłoszenia upadłości);
• Udziałowcem spółki;
• Przedstawicielem podmiotu prawnego (który może być klientem lub dostawcą);
• Pracownikiem usługodawcy i partnera handlowego.

3. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?
A. Aby spełnić spoczywające na nas wymogi prawne i regulacyjne Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu spełnienia różnych wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak:
• przepisy bankowe i finansowe, zgodnie z którymi:
 ustanawiamy środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania nadużyciom I oszustwom;
 wykrywamy transakcje, które odbiegają od normalnych wzorców;
 określamy Pana/Pani profil ryzyka kredytowego i zdolność do spłaty zobowiązań;
 monitorujemy i raportujemy ryzyka, na jakie może być narażona instytucja;
oraz
 utrwalamy, w razie konieczności, rozmowy telefoniczne, czat, email, itp.
• udzielanie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie upoważniony organ publiczny lub sądowy;
• zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi sankcji i embarg;
• zwalczanie oszustw podatkowych oraz wypełnianie obowiązków związanych z kontrolą podatkową i obowiązkiem notyfikacji.

B. Aby wykonać umowę zawartą z Panem/Panią lub podjąć pewne działania na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu zawarcia i wykonania naszych umów, w tym w celu:
• przekazywania Panu/Pani informacji dotyczących naszych produktów i usług;
• udzielania Panu/Pani pomocy i odpowiadania na Pani/Pana zapytania;
• dokonania oceny, czy możemy zaoferować Panu/Pani produkt lub usługę i na jakich warunkach;
oraz
• dostarczania produktów lub usług naszym klientom korporacyjnym, których Pan/Pani jest pracownikiem lub klientem

C. Aby zrealizować nasze prawnie uzasadnione interesy Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu wdrażania i rozwijania naszych produktów lub usług, ulepszania naszego zarządzania ryzykiem i obrony przysługujących nam praw, w tym w celu:
• udokumentowania transakcji;
• zapobiegania nadużyciom;
• zarządzania procesami IT, łącznie z zarządzaniem infrastrukturą (np.: współdzielone platformy) oraz ciągłością działania i bezpieczeństwem IT;
• budowy indywidualnych modeli statystycznych, w oparciu o analizę transakcji, na przykład w celu wsparcia zdefiniowania Pana/Pani wyniku oceny zdolności kredytowej;
• budowy zagregowanych statystyk, testów i modeli dla badań i rozwoju, w celu poprawy zarządzania ryzykiem w naszej firmie lub w celu ulepszenia istniejących lub stworzenia nowych produktów i usług;
• szkolenia naszych pracowników poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych;
• personalizacji naszej oferty dla Pana/Pani poprzez:
- poprawę jakości naszych produktów lub usług bankowych, finansowych lub ubezpieczeniowych;
- reklamowanie produktów lub usług, które odpowiadają Pana/Pani sytuacji i naszemu profilowi. Powyższe cele można osiągnąć poprzez:
- segmentację naszych potencjalnych i istniejących klientów;
- analizowanie Pana/Pani zwyczajów i preferencji w różnych kanałach (wizyty w naszych oddziałach, e-maile lub wiadomości, odwiedzanie naszej strony internetowej itp.);
- udostępnianie Pana/Pani danych innemu podmiotowi, szczególnie jeżeli jest już Pan/Pani lub ma Pan/Pani zostać klientem tego innego podmiotu;
- porównywanie produktów lub usług, które już Pan/Pani posiada lub z których Pan/Pani korzysta z innymi posiadanymi przez nas danymi o Panu/Pani (np. możemy stwierdzić, że ma Pan/Pani dzieci, lecz nie posiada Pan/Pani jeszcze ubezpieczenia dla rodziny);

D. Aby uszanować Pana/Pani decyzję w przypadku, gdy prosiliśmy o Pana/Panią o zgodę na przetwarzanie konkretnych danych w niektórych przypadkach musimy zwrócić się do Pana/Pani o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, na przykład:
• gdy powyższe cele prowadzą do automatycznego podejmowania decyzji, które wywołuje skutki prawne lub które ma istotny wpływ na Pana/Panią. W tym przypadku poinformujemy Pana/Panią osobno o logice związanej z takim przetwarzaniem, a także o jego znaczeniu i przewidywanych skutkach;
• jeżeli będziemy musieli przeprowadzić dalsze przetwarzanie w innych celach niż wymienione w ust. 3 powyżej, poinformujemy Pana/Panią oraz w razie potrzeby wystąpimy o Pana/Pani zgodę.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?
Aby zrealizować wyżej wymienione cele ujawniamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:
• Autoryzowanym Dealerom samochodowym z którymi pozostajemy w stałych stosunkach;
• Usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu a także na naszą rzecz;
• Partnerom bankowym lub komercyjnym, firmom leasingowym, firmom ubezpieczeniowym z którymi pozostajemy w stałych stosunkach;
• Organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
• Niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze lub audytorzy.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań operacyjnych, takich jak ułatwianie zarządzania relacjami z klientem oraz reagowanie na roszczenia prawne lub zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy.

6. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI Z NICH SKORZYSTAĆ?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/pani następujące prawa:
• Prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
• Prawo do sprostowania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
• Prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
• Prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
• Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją. Przysługuje Panu/Pani bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.
• Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.
• Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo lub e-mail na poniższy adres: Dostawczaki.online s.c. , ul. Średnia 3, 41-800 Zabrze, e-mail: admin@dostawczaki.online Proszę dołączyć skan/kopię dowodu osobistego w celu identyfikacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

7. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ŚLEDZIĆ ZMIANY WPROWADZANE DO NINIEJSZEJ KLAUZULI INFORMACYJNEJ?
W dobie ciągłych zmian technologicznych niezbędne może być dokonywanie regularnych aktualizacji Klauzuli Informacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejszej Klauzuli Informacyjnej online. Będziemy informować Pana/Panią o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji.

8. JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Pana/Pani danych osobowych w ramach niniejszej Klauzuli Informacyjnej, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego adresu e-mail: admin@dostawczaki.online Jeśli chce Pan/Pani dowiedzieć się więcej o plikach cookies, proszę zapoznać się z naszą informacją dostępną na www.dostawczaki.online/polityka-cookie .