Możliwość odroczenia płatności dla klientów BNP Paribas Leasing Services

Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich Klientów oraz kierując się interesem społecznym BNP Paribas Leasing Services oferuje możliwość odroczenia płatności o 6 miesięcy.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich naszych Klientów, którzy w związku z pandemią COVID-19 doświadczają w obecnym czasie problemów z bieżącym finansowaniem, a którzy dotychczas terminowo spłacali zobowiązania wobec BNP Paribas Leasing Services oraz Banku BNP Paribas.

Prolongata 6 miesięcy to produkt umożliwiający przesunięcie terminów płatności rat w umowach pożyczki i leasingu o 6 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem umowy o 6 miesięcy na następujących warunkach:

1. Karencja w spłacie kapitału i odsetek z jednoczesną kapitalizacją tych odsetek

2. Okres karencji – 6 miesięcy

3. Wydłużenie umowy o okres karencji – 6 miesięcy

4. Brak opłat dodatkowych poza kosztami odsetkowymi według stopy umownej

5. Pozostałe warunki umowy bez zmian

 

By móc wystąpić z wnioskiem o Prolongatę 6 miesięcy, należy spełnić następujące warunki:

1. W momencie składania wniosku brak jest należności przeterminowanych

2. W ciągu ostatnich 12 miesięcy umowa nie była restrukturyzowana

3. Umowa była zawarta przed 13.03.2020

4. W przypadku umów leasingu – umowa nie była przedmiotem cesji (nie dotyczy przekształceń)

5. Uproszczony proces decyzyjny dotyczy zaangażowania nie przekraczającego 1 mln PLN w grupie BNP – pozostałe wnioski wymagają dodatkowej analizy.

 

Wniosek można uzyskać w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: prolongata@corp.bnpparibas.com najpóźniej na 15 dni przez terminem zapłaty danej raty. Wniosek można także pobrać bezpośrednio ze strony internetowej BNP Leasing Solutions. Należy go wydrukować, uzupełnić, podpisać, zeskanować i odesłać na wskazany wyżej adres mailowy.

  

W wiadomości należy zawrzeć następujące dane:

 

1. Dane rejestrowe z podaniem numeru NIP/REGON/PESEL

2. Dane kontaktowe- email, telefon, adres pocztowy

3. Numery umów, których dotyczy wniosek

4. Krótkie uzasadnienie wniosku

Uproszczona procedura rozpatrywania wniosków przewiduje, iż po przejściu weryfikacji Klient otrzyma wiadomość zwrotną z symulacją nowego harmonogramu. Po jego akceptacji otrzyma podpisany aneks, na mocy którego zostanie zmieniony harmonogram rat w umowie.